Palvelumme on työvaiheiden prosessi

palveluprosessi
Huolellinen valmistelu mahdollistaa sopivien yhteistyömenetelmien valinnan. Valmisteluvaiheessa asetetaan hankkeen tavoitteet ja selvitetään tarvittavan yhteistyön syvyys: onko kysymys yhteistyön palasten käytännön junailusta, vai tarvitaanko syvempää yhteistyötä kuten osapuolten perehtymistä toistensa toimintaan tai yhteisten toimintatapojen luomista.

Kaikkiin palveluprosessin vaiheisiin kuuluu hankkeen toteutuksen koordinointi ja käytännön järjestely: sisäinen viestintä, projektikokoukset, väliraportit ym.

Eri vaiheisiin ja tarpeisiin käytetään niihin sopivia työkaluja ja tekniikoita. Tarjoamme esimerkiksi verkkotyökalun projektin hallintaan ja yhteistyön organisointii.

Hankkeen tavoitteista ja luonteesta riippuu, mitkä vaiheet ovat tarpeen, ja minkä laajuisina.

Koordinet voi toimia erilaisissa rooleissa

Käytännön organisaattorina Koordinet vastaa projektin fyysisistä puitteista kuten tarvekartoituksesta, osallistujien tuomisesta yhteen, kokousten suunnittelusta ja järjestämisestä, projektin etenemisen valvonnasta, viestinnästä sekä raportoinnista.

Tiimin valmentajana Koordinet vaikuttaa lisäksi henkilöiden välisiin suhteisiin ja pyrkii puolueettomana auttamaan osapuolia saavuttamaan kaikkia tyydyttävän ratkaisun. Valmentaja ohjaa jäseniä viemään projektia eteenpäin ja ratkaisee mahdolliset konfliktit.

Projektin vetäjänä Koordinetilla on prosessin ja ihmisten johtamisen vastuun lisäksi valta tehdä päätöksiä. Projektin vetäjä voi muokata prosessin kulkua ja luoda sääntöjä. Osanottajat vastaavat tuotoksistaan ensisijaisesti hänelle, ja vetäjä voi esimerkiksi jakaa projektiin liittyvät rahalliset resurssit. Projektin vetäjän rooli on hyvin lähellä projektipäällikön roolia.

Knowledge Brokerina Koordinet tuo yhteistyön tueksi erilaisista yhteisöistä (julkinen, yksityinen, kolmas sektori ja eri alat) hankitun kokemuksen, ymmärryksen ja luottamuksen. Yhteistyö ja kommunikointi vahvistuu luotettavan välittäjän avulla.